Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư

Thứ sáu - 20/03/2015 03:27
Danh mục các dự án quy hoạch và các dự án ưu tiên đầu tư

1.                      Danh mục các dự án quy hoạch

Số
thứ tự
Tên dự án Giai đoạn Dự kiến
quy mô

(ha)
1 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu 2015 - 2016 460
2 Quy hoạch chung Khu trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu 2015 - 2016 600
3 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Thác Dải Yếm 2016 - 2017 50
4 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập 2015 - 2016 10
5 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn 2016 - 2017 160
6 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên 2017 - 2018 20
7 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp 2017 - 2018 30
8 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha 2016 - 2017 30
  Tổng   1.360

2.                      Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư

Căn cứ pháp lý tính nhu cầu đầu tư:
-       Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 (kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng);
-       Suất đầu tư xây dựng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Stt Hạng mục VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN  
Tổng
VĐT
(tr.USD)
Tổng
VĐT
(Tỷ đồng)
2015-
2020
2021-2025 2026-2030 Ngân
 sách
Ngoài
N.sách
 
 
  TỔNG CỘNG 570 11.970 170 200 200 21 549  
A KINH PHÍ ĐẦU TƯ LẬP
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH
0,70 14,63 0,70       0,70  
1 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm
 vui chơi giải trí cao cấp Mộc Châu
0,18 3,78 0,18       0,18  
2 Quy hoạch chung Khu trung tâm
nghỉ dưỡng cao cấp Mộc Châu
0,10 2,10 0,10       0,10  
3 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
Thác Dải Yếm
0,08 1,68 0,08       0,08  
4 Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm
thương mại cửa khẩu Lóng Sập
0,04 0,84 0,04       0,04  
5 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
Ngũ động Bản Ôn
0,10 2,03 0,10       0,10  
6 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
 cộng đồng Chiềng Yên
0,04 0,84 0,04       0,04  
7 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
sinh thái rừng Pó Cốp
0,08 1,68 0,08       0,08  
8 Quy hoạch chi tiết Khu du lịch
sinh thái rừng Xuân Nha
0,08 1,68 0,08       0,08  
B KINH PHÍ ĐTXD
CÁC KHU DU LỊCH
430 9.030 130 141 159   430  
1 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
du lịch sinh thái Mộc Châu
80 1.680,00 44 36     80  
2 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
vui chơi giải trí cao cấp
100 2.100,00 20 20 60   100  
3 Dự án đầu tư xây dựng trung tâm
 nghỉ dưỡng cao cấp
125 2.625,00 25 25 75   125  
4 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Rừng thông Bản Áng
25 525,00 6,25 6,75 12   25  
5 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Thác Dải Yếm
30 630,00 8,7 9 12,3   30  
6 Dự án đầu tư xây dựng
Khu trung tâm thương mại
cửa khẩu Lóng Sập
5 105,00 5       5  
7 Dự án đầu tư xây dựng
chợ phục vụ du lịch
2 42,00 2       2  
8 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch Ngũ động Bản Ôn
25 525,00 7,75 17,25     25  
9 Dự án đầu tư xây dựng
 Khu du lịch cộng đồng Chiềng Yên
8 168,00 2,4 5,6     8  
10 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch sinh thái rừng Pó Cốp
15 315,00 4,5 10,5     15  
11 Dự án đầu tư xây dựng
Khu du lịch sinh thái rừng Xuân Nha
15 315,00 4,5 10,5     15  
C KINH PHÍ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÁC
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
45 945 14 9 23   45  
1 Dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm dịch vụ thị trấn Mộc Châu
25 525,00 7,5 5 12,5   25  
2 Dự án đầu tư xây dựng
Trung tâm dịch vụ huyện lỵ Vân Hồ
20 420,00 6 4 10   20  
D KINH PHÍ ĐẦU TƯ
 KẾT CẤU HẠ TẦNG
40 840 12 28   15 25  
1 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 6
5 105,00 1,5 3,5   3,5 1,5  
2 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 43
3 63,00 0,9 2,1   2,1 0,9  
3 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến quốc lộ 6 cũ
2,5 52,50 0,75 1,75   1,75 0,75  
4 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
 Tuyến thị trấn Nông Trường
- Tân Lập - Tân Hợp
2,5 52,50 0,75 1,75   1,75 0,75  
5 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Lóng Luông - Chiềng Yên
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
6 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến thị trấn Mộc Châu - Đông Sang - Chiềng Xuân
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
7 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến  Phiêng Luông - Vân Hồ
 - Lóng Luông
1,5 31,50 0,45 1,05   1,05 0,45  
8 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Vân Hồ - Xuân Nha
2 42,00 0,6 1,4   1 1  
9 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo
Tuyến Chiềng Khoa - Tô Múa
- Mường Tè - Quang Minh
2,5 52,50 0,75 1,75   0,35 2,15  
10 Dự án đầu tư nâng cấp cải tạo Tuyến Quốc lộ 43
 (đoạn Phiêng Luông - Hua Păng)
3 63,00 0,9 2,1   1,5 1,5  
11 Dự án đầu tư Xây dựng
Cảng du lịch Tân Hợp
5 105,00 1,5 3,5     5  
12 Dự án đầu tư Xây dựng
 Cảng du lịch Quy Hướng
5 105,00 1,5 3,5     5  
13 Dự án đầu tư Xây dựng
Cảng du lịch Quang Minh
5 105,00 1,5 3,5     5  
E KINH PHÍ ĐTXD CÁC
ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH
40 840 10 15 16 2 38  
E.1 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
 mua sắm tại các bản văn hóa dân tộc
9 189,00 4,5 4,5     9  
1 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
mua sắm tại Bản Áng
1 21,00 0,5 0,5     1  
2 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
mua sắm tại Bản Vặt
1 21,00 0,5 0,5     1  
3 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
 mua sắm tại Bản Tà Phình - Phiêng Cành
1 21,00 0,5 0,5     1  
4 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
mua sắm tại Bản Nậm Khoa
2 42,00 1 1     2  
5 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
mua sắm tại Bản Cà Đặc
2 42,00 1 1     2  
6 Dự án đầu tư các điểm tham quan,
mua sắm tại Bản Lóng Luông - Vân Hồ
(dân tộc Dao)
2 42,00 1 1     2  
E.2 Dự án Tu bổ tôn tạo
 các di tích lịch sử văn hóa
7,00 147,00 5,00   2,00 0,70 6,30  
1 Dự án tu bổ tôn tạo
Chùa Vạt Hồng
1 21,00 1     0,1 0,9  
2 Dự án tu bổ tôn tạo
Nhà bia trung đoàn Tây Tiến
1 21,00 1     0,1 0,9  
3 Dự án tu bổ tôn tạo
Di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện
 với Nhân dân Mộc Châu
1 21,00 1     0,1 0,9  
4 Dự án tu bổ tôn tạo
Di tích lịch sử bia căm thù Khu 64
1 21,00 1     0,1 0,9  
5 Dự án tu bổ tôn tạo
Di tích lịch sử bia căm thù Km 70
1 21,00 1     0,1 0,9  
6 Dự án tu bổ tôn tạo
Di tích lịch sử đồn Mộc Lỵ
1 21,00     1 0,1 0,9  
7 Đền Hang Miếng 1 21,00     1 0,1 0,9  
E.3 Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
 tại các danh thắng
24,00 504,00   10,00 14,00 1,60 22,40  
1 Dự án đầu tư nâng cấp
 danh thắng Hang Dơi
2 42,00   2   0,2 1,8  
2 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Đỉnh Pha Luông
3 63,00   3   0,2 2,8  
3 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Hang Tạng Mè
3 63,00   3   0,2 2,8  
4 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Thác Chiềng Khoa
5 105,00     5 0,2 4,8  
5 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Ngũ Động Bản Ôn
5 105,00   2 3 0,2 4,8  
6 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Rừng sinh thái Pó Cốp
2 42,00     2 0,2 1,8  
7 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Hang Bó Sậy
2 42,00     2 0,2 1,8  
8 Dự án đầu tư nâng cấp
danh thắng Thác Bản Bống
2 42,00     2 0,2 1,8  
F KINH PHÍ ĐẦU TƯ HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH
14 300 4 8 2 4 11  
1 Dự án tuyên truyền quảng bá
du lịch Mộc Châu
2,5 52,50 0,75 1,75   0,55 1,95  
2 Dự án xây dựng thương hiệu
du lịch Mộc Châu
2,3 48,30 0,69 1,61   0,60 1,70  
3 Dự án nghiên cứu phát triển
các sản phẩm du lịch mới
2,5 52,50 0,75 1,75   0,70 1,80  
4 Dự án phát triển nguồn nhân lực 3 63,00 0,90 1,20 0,90 0,80 2,20  
5 Dự án giáo dục cộng đồng 2 42,00 0,60 0,80 0,60 0,50 1,50  
6 Dự án hỗ trợ phát triển 2 42,00 0,60 0,80 0,60 0,50 1,50  
Ghi chú: 1USD = 21.0000 đồng  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải
Homestay moc chau

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 2052 | lượt tải:901

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2778 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2901 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3390 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5398 | lượt tải:0

Liên kết website

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Mộc Châu Retreat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây